Stanovy Beskydského leteckého klubu, z. s.

Hlava první: Základní ustanovení

 1. Název klubu (dále jen „Klub“) je: Beskydský letecký klub, z. s.
 2. Oficiální zkratka klubu je: BLK
 3. Sídlo Klubu je na adrese: Čeladná 264, 739 12 Čeladná.
 4. Klub je nepolitické sdružení občanů, které není založeno za účelem zisku. Klub je právnickou osobou.

Hlava druhá: Cíl činnosti Klubu

- sdružovat piloty,
- napomáhat udržování a zvelebování startovních a přistávacích ploch,
- získávat finance pro správu letových terénů na pokrytí přímých nákladů k jejich provozu,
- umožnit prostor pro vytváření, prosazování a realizaci projektů podporujících létání,
- podílet se na kulturní i sportovní činnosti členů klubu a také na vzdělávání pilotů SLZ,
- rozšiřovat zásady fair play.

Hlava třetí: Členství v Klubu, základní práva a povinnosti členů Klubu

 1. Členem Klubu se stává fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem platné Pilotní licence a má zaplacen valnou hromadou schválený členský příspěvek.
 2. Členem Klubu se stává také podnikatelský subjekt, který je držitelem platného povolení k zamýšlené podnikatelské činnosti, má s Klubem sjednány podmínky provozu dané podnikatelské činnosti a uhrazen členský příspěvek schválený valnou hromadou.
 3. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů Klubu (dále jen „seznam“). Členství má platnost jeden rok od data zápisu. Po uplynutí této lhůty musí být znovu obnoveno.
 4. Seznam obsahuje jméno a příjmení (název) člena, adresu, popř. další údaje o členovi a je veden elektronicky a nezveřejňuje se.
 5. Členství v Klubu zaniká
  1. vzdáním se členství,
  2. uplynutím doby členství,
  3. úmrtím člena,
  4. propadnutím nebo zánikem Pilotní licence,
  5. vyloučením.
   Právo navrhovat vyloučení člena má pouze výkonný výbor svým usnesením, o vyloučení člena rozhoduje valná hromada.
 6. Základní práva členů jsou:
  1. aktivně se účastnit dle svých možností a schopností naplňování cíle činnosti Klubu,
  2. navrhovat náměty na činnost Klubu,
  3. být navržen a volen do výkonného výboru Klubu,
  4. hlasovat na valné hromadě Klubu, má-li člen hlasovací právo,
  5. využívat schválené podpory ze strany Klubu,
  6. z Klubu vystoupit bez udání důvodu.
 7. Základními povinnostmi členů jsou:
  1. dodržovat stanovy a řídit se jimi,
  2. dodržovat provozní řády letových ploch spravovaných Klubem,
  3. respektovat svým jednáním vzájemnou úctu mezi členy,
  4. chránit majetek Klubu a nakládat s ním s péčí řádného hospodáře,
  5. nahlásit propadnutí nebo zánik své Pilotní licence,
  6. v případě vystoupení z Klubu vyrovnat do 30 dnů všechny společenské a finanční závazky vůči Klubu,
  7. dbát o dobré jméno Klubu.

Hlava čtvrtá: Orgány Klubu

 1. Orgány Klubu jsou valná hromada, předseda, místopředseda a výkonný výbor.
 2. Statutárními orgány klubu jsou předseda a místopředseda klubu, kteří jednají samostatně.
 3. Předseda, místopředseda a členové výkonného výboru jsou voleni valnou hromadou na 4 roky.
  Valná hromada
 4. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu. Členem valné hromady je každý člen Klubu.
 5. Pokud neurčí stanovy jinak, usnáší se valná hromada nadpoloviční většinou hlasů členů s hlasovacím právem zúčastněných na zasedání valné hromady.
 6. Hlasovací právo má každý člen Klubu, který je členem nejméně dva roky v kuse předcházející valné hromadě.
 7. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
 8. Ve výlučné kompetenci valné hromady je:
  1. volit předsedu, místopředsedu a další členy výkonného výboru,
  2. schvalovat roční účetní uzávěrku Klubu,
  3. měnit stanovy Klubu,
  4. vylučovat členy Klubu,
  5. provádět další činnost přiznanou jí stanovami.
 9. Valná hromada se schází jedenkrát ročně na řádném zasedání. Valnou hromadu svolává předseda. Je-li to nezbytné, lze svolat mimořádnou valnou hromadu, přičemž oprávněn ke svolání mimořádné valné hromady je předseda nebo výkonný výbor nebo jedna třetina všech členů, nejméně však 5 členů.
 10. Oznámení o svolání valné hromady musí být oznámeno s dostatečným časovým předstihem a na místě obvyklém.
  Předseda
 11. Předseda je statutárním orgánem Klubu a je volen valnou hromadou na jejím řádném zasedání. Kandidátem může být kterýkoliv člen, který se svou kandidaturou souhlasí.
 12. Předseda:
  1. jedná jménem Klubu ve všech věcech, pokud jejich výkon nebyl stanovami výlučně svěřen jiným členům, nebo orgánům Klubu,
  2. předsedá zasedáním valné hromady a výkonného výboru.
 13. Pokud nastanou předsedovi závažné překážky ve výkonu jeho funkce, přecházejí práva a povinnosti s touto funkcí spojené na místopředsedu, a to až do doby, kdy tyto překážky pominou.
 14. Předseda má právo kdykoliv odstoupit ze své funkce. V takovém případě jeho funkci přebírá místopředseda.
 15. Předseda může být odvolán pouze usnesením valné hromady, pro které hlasovala nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem přítomných na zasedání valné hromady. Toto usnesení však nabývá účinnosti pouze tehdy, je-li na témže zasedání valné hromady zvolen nový předseda. Volba se musí uskutečnit bezprostředně po podání návrhu na odvolání dosavadního předsedy. Odvolaný předseda je povinen bezodkladně předat všechny informace a všechny náležitosti spojené s funkcí novému předsedovi.
  Místopředseda
 16. Místopředseda je statutárním orgánem Klubua je volen a odvoláván podle stejného principu jako předseda.
 17. Místopředseda:
  1. je členem výkonného výboru a v nepřítomnosti předsedy mu předsedá,
  2. v nepřítomnosti předsedy předsedá valné hromadě,
  3. vykonává další činnost podle úkolů uložených mu předsedou, výkonným výborem, valnou hromadou nebo stanovami.
   Výkonný výbor
 18. Výkonný výbor je výkonným orgánem Klubu.
 19. Výkonný výbor má 5 členů, jimiž jsou:
  předseda, místopředseda,
  další 3 členové ustanoveni a řádně zvoleni valnou hromadou.
 20. Člen výkonného výboru uvedený v hlavě čtvrté, bodě 15., písm. b) stanov je volen a odvoláván podle stejného principu jako předseda.
 21. Předsedajícím členem výkonného výboru je předseda, pokud k tomuto předseda neurčí jiného člena výkonného výboru.
 22. Výkonný výbor se usnáší hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího člena.
 23. Výkonný výbor:
  1. organizuje činnost Klubu,
  2. usnáší se na návrhu vyloučení člena Klubu,
  3. schvaluje rozpočty Klubu,
  4. vykonává další činnosti vyhrazené mu stanovami nebo usnesením valné hromady.
 24. Výkonný výbor se schází dle potřeby. Výkonný výbor svolává předseda.

Hlava pátá: Zásady hospodaření

 1. Hospodaření s majetkem Klubu patří do pravomoci výkonného výboru.
 2. Příjmy Klubu jsou valnou hromadou schválené členské příspěvky, dále dary, příspěvky, dotace, příjmy vytvořené poskytnutím reklamní plochy na majetku Klubu a příjmy vytvořené reklamní a propagační činností spojenou s naplňováním cíle činnosti Klubu. Finanční příspěvky jsou vedeny buďto v pokladně, kterou vede pokladník, nebo jsou uloženy na běžném účtu. Podpisové právo k běžnému účtu náleží předsedovi a místopředsedovi.
 3. Pokladník je povinen vypracovat na konci každého účetního období roční výkaz o příjmech a výdajích Klubu a o majetku a závazcích Klubu. Ke všem výdajům Klubu je nutný předchozí a výslovný souhlas předsedy a tyto výdaje mohou být vynakládány pouze na činnosti, které naplňují cíl činnosti Klubu. Kontrolu hospodaření s majetkem Klubu provádí valná hromada.
 4. Při zániku Klubu se o majetkový zůstatek rozdělí po vyrovnání všech závazků Klubu všichni členové rovným dílem, nerozhodne-li valná hromada jinak.

Hlava šestá: Závěrečná ustanovení

 1. Změna stanov musí být schválena usnesením valné hromady, pro které hlasovala nadpoloviční většina členů na zasedání valné hromady.
 2. Klub zaniká na návrh výkonného výboru usnesením valné hromady, pro které hlasovala nejméně tříčtvrtinová většina všech členů.
 3. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Klubu dne 19.4.2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 28.4.2016 a nahrazují dosavadní stanovy Beskydského leteckého klubu schválené valnou hromadou dne 26.4.2007.
 4. Znění těchto stanov je účinné následující den po schválení valnou hromadou.