Zápis z VH 2017 duben

Zápis VH BLK

Termín konání: 18.4.2017

Program:

1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o hospodaření
3. Zpráva mandátové komise
4. Info o schválení BLK jako z.s.
5. Diskuse
6. Usnesení VH

Ad 1. K. Janků seznámil přítomné se stávající situací zajišťovaných startovacích a cvičných ploch:

 • přistávací plocha pod Ondřejníkem Skalkou je smluvně zajištěna do 31.12.2016,
 • Tošovický kopec – je pro rok 2017 zajištěn,
 • P.R.Bojda seznámil přítomné s jednáním na Lesní správě OOD na Ostravici stran
  • možnosti získání nových startovacích ploch v masivu O_S. LS OOD se     nebrání vzniku nové „Jižní“startovací plochy, podmínkou zůstává,  aby tato plocha neležela v „přírodní rezervaci“!
  • Stále platí. a podle LS Ostravice, definitivní, zákaz startu na Stolové a Smrku!
  • LS OOD Ostravice však BLK podpoří v jednáních o úpravě startovací plochy na Vel.Javorníku…

Ad2. K.Janků informoval přítomné o finanční situaci BLK:

příjmy v r.2016
MAC Škola        6 000,-
SKP VŠB            6 000,-
Jemm škola        6 000,-
Čl.příspěvky       4 000,-
Sponz.dar SKY   8 000,-
Tandem piloti    10 500,-
—————————————-
40 500,-Kč

výdaje v r.2016
startoviště O-S        23 223,-(církev)+13 268,-(stát)=36 491,-Kč
přist.plocha O-S     9 000,-
Odry                         1 000,-
Auto a admin.        1 300,-
——————————————–
47 791,-Kč

Ad3.p.Langer, předs.mandátové komise, přednesl zprávu mandátové komise.

 • Na VH BLK je přítomno celkem 18 účast.( z celk. počtu 26 členů BLK), a 4 hosté
 • VH je usnášeníschopná
 • hosté: mj. pp.Macura a Kašuba

Ad4.P.Konečný seznámil přítomné s novými stanovami BLK zapsaného spolku,

které splnily požadavky transformace OS BLK na BLK, na zapsaný spolek s adresou: Beskydský letecký klub, z.s. , 739 12 Čeladná 264,

Ad5. Diskuse:

 • p.Macura seznámil přítomné se svojí představou spolupráce s BLK při zajištění provozu „přistávací plochy“ pod O-S a také se svým požadavkem ročního pronájmu – tj.15 000,-Kč/rok. Jeho požadavky budou zaneseny jak do nové  „Smlouvy o pronájmu“ také do nového Provozního řádu
 • p.Kašuba seznámil přítomné s výsledkem úspěšného jednání stran startoviště V.Javorník, se stavebním odborem OÚ Frenštát, radnicí v Trojanovicích, majitelem přísl.lesního pozemku OOD Ostrava, s OOD navrhovanou výší nájemného této „startovací“ plochy, tj.5 Kč/m2 a možným způsobem provedení odtěžení lesního porostu z této ploch a jeho úhradou,
 • p.Janků seznámil přítomné o dalším jednání stran prodloužení pronájmu startovací plochy O-S s OOD Ostrava, platnost sml. do 31.12.2017  přičemž je tato plocha smluvně,s OŽP HSmK Ova, zajištěna do 31.12.2020 a dále s jednáním o možné úpravě povrchu startovací plochy tamtéž,
 • parkovací plocha pro paraglidisty je pro rok 2017 smluvně zajištěna pouze na přístupové cestě k obecnímu vodojemu, výbor doporučuje členům BLK parkování na veřejném parkovišti u restaurace „Huťařství“, odkud bude, jen po domluvě, zajišťovat vývoz pan Poloha, parkování u hotelu „Krkoška“ je možné jen v omezeném počtu a to pouze po dohodě s majitelem hotelu „Krkoška“.Výbor upozorňuje členy BLK aby auty nezajížděli k  přistávací ploše  a neblokovali přístupovou cestu k hotelu „Horizont“! Úkolem pro výbor BLK v r.2017 zůstává zajištění dalších parkovacích možností v této lokalitě…
 • povolenky k vjezdu na Ondřejník Skalku a Velký Javorník, byly v r.2016 přidělovány podle platného klíče přijatého  VH BLK 2015,16. Schválený seznam  žadatelů z r.2016 zůstává nadále v platnosti tzn., že majitelé loňských Povolenek si individ. zaplatí poplatek stran prodloužení platnosti na přísl. „Lesní   správě“(Ostravice, Rožnov)! Noví zájemci požádají výbor o přidělení…?
 • pro trvalé finanční zajištění stávajících ploch příp. rozšíření počtu a tím zlepšení podmínek sportovního vyžití členů je zapotřebí vypracovat
  novou příspěvkovou směrnici,
 • p.Janků požádal o uvolnění z funkce předsedy BLK z důvodu nemoci

Ad6. Usnesení VH BLK

 1. VH  pověřuje výbor klubu jednáním stran smlouvy o pronájmu „přistávací plochy pod OS“ s majitelem p.Macurou zajištění přistávací plochy pod Ondřejníkem a SZ  startu na O-S.
 2. VH vyslechla a souhlasí se zprávou o hospodaření klubu
 3. VH vzala na vědomí žádost p.Janků o uvolnění z funkce předsedy. V rámci platných stanov se stává místopředseda BLK p.Ondřej Trčka, s okamžitou platností,  výkonným předsedou BLK
  Výbor BLK bude pracovat ve složení: O.Trčka výkonný předseda a statutární zástupce a dále členové výboru pp.Zd.Trčka,T.Lednik,R.Bojda a K.Janků a odb.poradci pp.K.Konečný a K.Kabát
 4. VH schvaluje a pověřuje výbor klubu a odb. poradce, pp.K.Kabáta a pp.K.Konečného, vypracováním nového konceptu „Finančního zajištění činnosti BLK“ tak, aby mohl být zajištěn plán údržby a rozvoje nových startovacích a přistávacích ploch.

V Ostravě 28.4.2017
zapsal: K.Janků
ověřil: V.Konečný

Komentáře