Zápis z VH 2016 duben

Zápis VH BLK 2016

Termín konání: 19.4.2016

Program:

1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o hospodaření
3. Zpráva mandátové komise
4. Návrh nových stanov BLK
5. Diskuse
6. Návrh plánu činnosti pro r.2016
7. Usnesení VH

Ad 1. K. Janků seznámil přítomné se stavem BLK zajišťovaných startovacích a cvičných ploch:

 • přistávací plocha pod Ondřejníkem Skalkou je smluvně zajištěna do 31.12.2016. Do budoucna je nutné zajistit buďto prodloužení stávající smlouvy nebo zajistit novou přistávací plochu. Úkol pro výbor BLK,
 • startovací plocha Ondřejník Skalka je smluvně, s OOD Ostrava,  zajištěna do 31.12.2017, přičemž plocha startoviště je vyňata z lesního půdního fondu do 31.12.2020
 • výbor je pověřen jednáním o novém SZ startovišti na Ondřejníku,
 • parkovací plocha pro paraglidisty je pro rok 2016 oficiálně zajištěna:
  na přístupové cestě k vodojemu obce Kunčice p/O
 • výbor doporučuje členům BLK parkování na veřejném parkovišti u restaurace „Huťařství“, odkud bude zajišťovat vývoz pan Poloha,
 • parkoviště u chaty „Dřevař“ je podle majitele objektu pana Žáka během stavebních úprav objektu uzavřené pro veřejnost!,
  parkování u hotelu „Krkoška“ je možné na nově vyhrazené ploše, odbočka za hotelem „Krkoška“ vpravo vzhůru a to  pouze v omezeném počtu do 10-ti aut. Nová plocha bude zakreslena v PŘ,
 • majitelka přistávací plochy pod Ondřejníkem je zásadně proti parkování na této ploše. Žádáme členy BLK aby auty nezajížděli k  této přistávací ploše!
 • Úkol pro výbor BLK v r.2016 – zajištění dalších parkovacích možností v této lokalitě,
 • Povolení k vjezdu na Ondřejník Skalku a Velký Javorník. Seznam držitelů povolenek bude po schválení Výborem BLK zaslán na lesní správy v Ostravici a Rožnově. Povolenky na Velký Javorník budou vyzvednuty naráz členem Výboru BLK, povolenky na Ondřejník si jednotliví držitelé vyzvednou a zaplatí na lesní správě v Ostravici,
 • Členové výboru přednesli informaci o jednání na lesní správě v Ostravici ohledně zákazu létání na Velké Stolové a Smrku. Výbor přijal „Důležité oznámení BLK pro piloty“, které je v zápise uvedeno níže a které bude publikováno na webu BLK a v dalších médiích

Ad2.p.Konečný informoval přítomné o finanční situaci BLK:
příjmy v r.2015

MAC Škola        6 000,-
SKP VŠB        6 000,-
Jemm škola        6 000,-
Čl.příspěvky             4 000,-

výdaje v r.2015
startoviště O-S        22 883,-
přist.plocha O-S        6 000,-
Odry                 500,-
Auto a admin.          1 200,-
Infotabule BLK          6 200,-

Ad3.p. Langer, předs.mandátové komise, přednesl zprávu mandátové komise.

Na VH BLK je přítomno celkem 20 účast.( z celk. počtu 26 členů BLK), a 4 hosté – VH je usnášeníschopná
Ad4.P. Konečný seznámil přítomné s  návrhem nových stanov BLK, které splňují požadavky transformace OS BLK na nově vznikající zapsaný spolek s adresou: Beskydský letecký klub, z.s. , 739 12 Čeladná 264,

Ad5. Diskuse…….

 • Problémem BLK zůstává, stejně jako loni, přistávací plocha pod O-S. Zas a znovu jde o nekázeň pilotů, kteří často přistávají mimo oficiální přistávací plochu, v rozporu s platným Provozním řádem- byť se v převážné míře přestupků jedná o nečleny BLK. Bohužel pak tito „naši příznivci“ porušováním PŘ vytváří neřešitelnou situaci při jednání s majiteli okolních polností!
 • Cvičná plocha Odry zřejmě bude do budoucna potřebovat trvalého správce neboť se i zde množí stížnosti pronájemce přistávací plochy, který si opakovaně stěžuje na časté vjezdy automobilů a jejich  parkování na přistávací ploše! Opět jde o svévolné jednání v rozporu s platným Provozním řádem!
 • Povolenky pro r.2016 jsou  přidělovány podle platného klíče přijatého  VH BLK 2015,a to jak na O-S tak na V.J.
 • Diskuse k novým stanovám ZS BLK proběhla  na bázi vysvětlení důvodu nutnosti změny  stávajících stanov – přičemž důvodem jejich změny je  zákonná transformace klubu z občanského sdružení na zapsaný spolek. Připomínky členů byly zaneseny do návrhu nových stanov zapsaného spolku.

Ad6.Návrh plánu činnosti BLK do roku 2017 přednesl p. Janků.

BLK Jde o trvalé zajištění podmínek pro sportovní vyžití členů klubu – tj. rozšíření stálé možnosti  parkování v obci Kunčice p/O a dále o rozšíření stávající startovací plochy na  O-S a prodloužení smlouvy s majitelkou přistávací plochy pod Ondřejníkem (data platnosti všech stávajících smluv viz bod 1).

 1. VH vyslechla a souhlasí se zprávou o činnosti klubu a pověřuje výbor klubu jednáním stran zajištění přistávací plochy pod Ondřejníkem a SZ  startu na O-S.
 2. VH vyslechla a souhlasí se zprávou o hospodaření klubu
 3. VH jednohlasně zvolila p. Ondřeje Trčku do funkce místopředsedu BLK
 4. VH schvaluje stávajícího výboru klubu zvolený VH BLK 2015 s platností dle stávajících stanov do r.2019 ve složení:
  Karel Janků; předseda – statutární zástupce
  Ondřej Trčka; místopředseda – statutární zástupce
  Kamil Konečný; člen výboru
  Zdeněk Trčka; člen výboru
  Tomáš Lednik; člen výboru
  Richard Bojda odborný poradce klubu
 5. VH schvaluje návrh nových stanov klubu a pověřila výbor dalším jednáním stran transformace občanského sdružení BLK na zapsaný spolek s názvem a adresou: Beskydský letecký klub, z.s., 739 12 Čeladná 264,

V Ostravě 28.4.2016                zapsal: Richard Bojda
ověřil: Václav Konečný

Důležité oznámení BLK pro piloty:
Na jednání s vedením správy Ostravsko Opavské Diecéze,  dne 14.4.2016 na Ostravici,  bylo vedoucím LS OOD Ostrava, ing. Štefkem, oznámeno výboru BLK  níže uvedené rozhodnutí majitele polesí:
Polesí Velké Stolové a Smrku jsou s okamžitou platností pro paragliding uzavřena a na tzv. „startovací ploše“, na Stolové,je  provedeno nové zalesnění.
Pokud by došlo ke svévolnému použití zmíněné nově zalesněné plochy, bude majitelem přistoupeno k odnětí povolenek k výjezdu na startoviště Ondřejník – Skalka!
Žádáme členy BLK aby tento zákaz jednak dodržovali ale  také dále šířili tuto smutnou zprávu mezi příznivce našeho sportu!
Přátelé…společně doufejme v lepší konce našeho sportu….
Výbor BLK

Jsem členem týmu TandemLety.cz, držitel licence instruktor, tandempilot a sportovní pilot. Létám od roku 1994 a děkuji, všem andělům, že jsem ty doby začátků přežil ve zdraví :). Věnuji se létání na tandemu, výuce ve škole paraglidingu TandemLety.cz a Beskydskému leteckému klubu pomáhám od 2017 s tím co umím a hlavně s tím, abychom měli kde startovat.
Komentáře